ว่าด้วยความรัก ความกลัวและความหวัง [ตอนที่ 1]

Image

ว่าด้วยความรัก (อยู่ในระหว่างการตรวจสอบความถูกต้อง ห้ามเผยแพร่)

มวลการสรรเสริญเป็นกรรมสิทธิของอัลลอฮฺ และขอความศานติ ความจำเริญ จงมีแด่รอซูลของอัลลอฮฺ
ความรักเป็นสิ่งสำคัญอย่างหนึ่งของการอิบาดะฮฺ (เคารพสักการะ) การอิบาดะฮฺวางอยู่บนหลักการ 3 ข้อด้วยกัน นั่นคือ ความรัก ความกลัวและความหวัง เราจะพูดคุยกันในหลักการข้อแรกกันก่อน นั่นคือความรัก

1. นิยามความรัก

อิบนุ กอยยิม (รอฮิมาฮุลลอฮฺ) ได้กล่าวไว้ว่า “ความรักไม่รู้จักขอบเขต ขอบเขตเป็นสิ่งที่กีดกั้นไม่ให้ความรักเกิดขึ้น ความรักจะเด่นชัดก็ด้วยตัวของความรักเอง ผู้คนทำได้เพียงกล่าวถึงสาเหตุ ปัจจัย สัญญาณ หลักฐาน ผลลัพธ์ และกฎต่างๆ ของความรักเท่านั้น ดังนั้นตรรกะใดๆ ของความรักล้วนแล้วแต่วางอยู่บนหลักการทั้ง 6 ข้อดังกล่าว ซึ่งทุกคนล้วนแล้วแต่คิดเห็นแตกต่างกันออกไปตามความเข้าใจ สถานะ บริบท และความเหมาะสมของแต่ละคน”
ลักษณะต่างๆ ของ (ที่บ่งบอกถึง) ความรัก มีดังนี้

1. หัวใจจะโน้มเอียงไปสู่ความรัก (ต่ออัลลอฮฺ)
2. ชอบผู้เป็นที่รัก (อัลลอฮฺ) เหนือกว่าทุกสิ่ง
3. มีความเหนียวแน่นกับผู้เป็นที่รักทั้งในที่แจ้งและที่ลับตา
4. หัวใจจะภักดีต่อคำสั่งของผู้เป็นที่รัก (อัลลอฮฺ)
5. ความผิดเล็กน้อยจะดูเป็นเรื่องใหญ่โต ส่วนความดีมากมายจะดูน้อยนิด
6. ปลดปล่อยหัวใจจากการรักสิ่งอื่นใดยกเว้นเพื่ออัลลอฮฺ
7. เมื่อคุณรักและชอบสิ่งหนึ่งสิ่งใดแล้วให้อัลลอฮฺเหนือกว่าชีวิตและทรัพย์สินของคุณ จากนั้นให้พฤติกรรมทั้งภายนอกและภายในสอดคล้องกัน และท้ายสุดคุณก็ตระหนักในความบกพร่องของคุณที่มีต่ออัลลอฮฺ
8. ผูกมัดตัวเองกับอัลลอฮฺเพียงผู้เดียวและเป็นอิสระจากทุกสิ่ง
9. ง่วนอยู่กับการค้นหาความพอใจของพระองค์ด้วยกับหัวใจและลิ้นที่ไม่ว่างเว้นจากการระลึกถึงพระองค์
10. ทำธุรกิจกับอัลลอฮฺและทำทุกสิ่งเพื่อพระองค์เป็นประจำ

ประเภทของความรัก

1) ความรักที่เป็นอิบาดะฮฺ หมายถึงการลดเกียรติตัวเองแล้วยกย่องสรรเสริญอัลลอฮฺ เป็นการแสดงออกซึ่งความรู้สึกต่อพระผู้เป็นเจ้าในหัวใจของคนๆ หนึ่ง ประกอบกับการเชื่อฟังคำสั่งใช้และหลีกห่างจากข้อห้ามของพระองค์ ความรักประเภทนี้คือพื้นฐานของอีมาน (ความศรัทธา) และเตาฮีด (เอกภาพต่อพระผู้เป็นเจ้า) ความรักประเภทนี้บ่งบอกให้เห็นความดีงามมากมาย ผู้ใดที่อุทิศความรักประเภทนี้ให้กับอัลลอฮฺคือผู้ศรัทธาที่แท้จริง ส่วนผู้ใดที่มอบความรักนี้ให้กับสิ่งอื่น แน่นอนเขาได้ทำการชิริก (ตั้งภาคีเทียบเคียงกับพระผู้เป็นเจ้า) เสมือนกับผู้ปฏิเสธศรัทธาที่รักเทพเจ้าของเขาและสิ่งอื่นๆ เช่น ต้นไม้ รูปปั้นหิน มนุษย์ หรือกษัตริย์ ในลักษณะเดียวกับการรักอัลลอฮฺ ความรักเช่นนี้เป็นรากฐานของการเคารพพระเจ้าหลายองค์

2) ความรักที่มีอัลลอฮฺเป็นเป้าหมาย คือการรักในสิ่งที่อัลลอฮฺรัก เช่น สถานที่ เวลา ผู้คน การกระทำ คำพูดและสิ่งต่างๆ ที่คล้ายคลึงกัน

3) ความรักที่เป็นธรรมชาติ ความรักประเภทนี้หมายถึง
• ความเมตตา เช่น ความรักของพ่อแม่ที่มีต่อลูก หรือการเมตตาต่อคนป่วยและคนอ่อนแอ
• ความเคารพและความเลื่อมใส เช่น ความรักระหว่างลูกกับพ่อแม่ ความรักระหว่างลูกศิษย์กับอาจารย์
• ความจำเป็นพื้นฐานของมนุษย์ เช่น ความรักในอาหาร เครื่องดื่ม การแต่งงาน เสื้อผ้า เพื่อน

นี่เป็นรูปแบบความรักที่เป็นที่อนุมัติ ถ้าความรักเหล่านี้สามารถช่วยให้เกิดความรักและการเชื่อฟังอัลลอฮฺ มันก็จะถูกจัดอยู่ในการงานที่ดี หากไม่เป็นเช่นนั้นแล้วความรักเหล่านั้นก็จะกลายเป็นที่ต้องห้าม ถ้าหากมันไม่ทั้งส่งเสริมให้เกิดการเชื่อฟังหรือการฝ่าฝืนอัลลอฮฺ ความรักนั้นก็จัดอยู่ในสิ่งที่เป็นอนุญาต (มุบาอฺ)

2. ความดีงามจากการรักอัลลอฮฺ

การรักอัลลอฮฺเป็นการงานที่มีประเสริฐและถือว่าดีที่สุด ผู้ที่รักอัลลอฮฺจะได้รับความดีงามมากมาย อาทิ

1) การรักอัลลอฮฺเป็นต้นกำเนิดและแก่นของเตาฮีด (การให้เอกภาพต่ออัลลอฮฺ)

ชัยค์ อับดุรเราะฮฺมาน บินสะอฺดี (รอฮิมาฮุลลอฮฺ) กล่าวว่า “การรักอัลลอฮฺเพียงอย่างเดียวคือต้นกำเนิดและแก่นของเตาฮีด นี่คือหลักการของการรู้จักความเป็นพระเจ้าของอัลลอฮฺและความเป็นบ่าวของเรา มันยังเป็นการอิบาดะฮฺที่บริสุทธิ์อีกด้วย เตาฮีดจะสมบูรณ์ได้ต้องผ่านทางความรักที่เรามีต่อพระผู้เป็นเจ้าของเรา ความรักที่เราให้ต่อพระเจ้าของเราต้องต้องมีลำดับขั้นที่เหนือกว่าและเกินกว่าความรักที่เรามีให้ต่อสิ่งอื่นใด ดังนั้นการรักอัลลอฮฺจึงเป็นแหล่งกำเนิดของทุกความรัก ทุกความสุขและทุกความสำเร็จในชีวิต”

2) ระดับของความจำเป็นของการรักอัลลอฮฺอยู่สูงกว่าความรักที่มีต่ออาหาร เครื่องดื่มและการแต่งงาน

ชัยคุลอิสลาม อิบนุ ตัยมิยะฮฺ (รอฮิมาฮุลลอฮฺ) กล่าวว่า “ในหัวใจมนุษย์มีความรักอยู่ชนิดหนึ่งที่เขามอบให้กับพระเจ้าที่เขาถวายการเคารพสักการะ ความรักชนิดนี้เป็นส่วนสำคัญของหัวใจและคอยหล่อเลี้ยงจิตวิญญาณของเขา ทำนองเดียวกับความรักที่เขามีต่ออาหารและคู่ครอง เช่นนี้ชีวิตของเขาจึงมีความหมายและสมบูรณ์ มนุษย์มีความต้องการพระเจ้าของเขามากกว่าการที่เขาต้องการอาหาร ที่เป็นเช่นนั้นเนื่องจากการขาดอาหารแค่ทำให้ร่างกายอ่อนแอ แต่หากขาดพระเจ้าไปจิตวิญญาณก็จะเสียหาย”

อิบนุ กอยยิม (รอฮิมาฮุลลอฮฺ) กล่าวว่า “การรักอัลลอฮฺคือสิ่งที่ทำให้หัวใจมีชีวิตและเป็นสิ่งหล่อเลี้ยงจิตวิญญาณ หากไม่มีความรักนี้หัวใจก็จะไม่มีความสุข ไม่มีความจำเริญ ไม่มีความสำเร็จหรือไม่มีชีวิต ถ้าหากหัวใจขาดซึ่งการรักอัลลอฮฺ มันจะเจ็บปวดมากกว่าการที่คนๆ หนึ่งสูญเสียการมองเห็น การได้ยิน การดมกลิ่นหรือแม้กระทั่งการพูด และถ้าหากหัวใจของใครคนใดคนหนึ่งไร้ซึ่งความรักต่อพระเจ้าของเขาแล้ว มันก็อันตรายร้ายแรงยิ่งกว่าการสูญเสียจิตวิญญาณของเขาไปเสียอีก”

3) การรักอัลลอฮฺคือการปลอบโยนในยามทุกข์ยาก

อิบนุกอยยิม (รอฮิมาฮุลลอฮฺ) กล่าวว่า “ผู้ที่รักอัลลอฮฺอย่างแท้จริงนั้นจะพบว่าการรักอัลลอฮฺนั้นช่วยบรรเทาความเจ็บปวดหรือโศกเศร้าได้ ต่างจากผู้ที่ไม่มีความรักนี้อยู่ในหัวใจ ราวกับว่าเขาได้รับธรรมชาติที่ไม่ธรรมดา ผู้ที่เจ็บป่วยในกรณีนี้นั้นเข้มแข็งขึ้นได้ด้วยความรักที่เขามีต่ออัลลอฮฺและเขาจะพบความพอใจในทุกการทดสอบที่พระเจ้าผู้เป็นที่รักของเขาได้เตรียมไว้ ซึ่งแตกต่างจากความรักในวัตถุที่มีแนวโน้มจะแปรเปลี่ยนไปตามความต้องการและความเพ้อฟัน ซึ่งสามารถพิสูจน์ได้ผ่านทางการรับรู้และอารมณ์ความรู้สึกของผู้นั้น”

4) การรักอัลลอฮฺช่วยให้คนๆ หนึ่งห่างไกลจากความผิดบาป

อิบนุ กอยยิม (รอฮิมาฮุลลอฮฺ) กล่าวว่า “การรักอัลลอฮฺคือหนึ่งในเครื่องมือที่ดีในการช่วยให้คนๆ หนึ่งห่างไกลจากการทำความผิดและการฝ่าฝืนคำสั่งใช้ของอัลลอฮฺ เนื่องจากเขาได้มอบตัวของเขาต่อผู้ที่เขารักแล้ว ยิ่งพลังแห่งความรักเพิ่มพูนในหัวใจของเขามากขึ้นเท่าใด เขาก็จะยิ่งเชื่อฟังผู้ที่เขารักมากขึ้นเท่านั้น แท้จริงความผิดบาปและการฝ่าฝืนนั้นจะผุดขึ้นมาจากความรักที่เปราะบาง มันมีข้อแตกต่างระหว่างผู้ที่ละทิ้งการฝ่าฝืนอัลลอฮฺเนื่องจากความกลัวต่อการลงโทษและความโกรธกริ้วของพระองค์กับผู้ที่ห่างไกลจากความผิดบาปเนื่องจากความรักต่อพระเจ้าของเขา”

อิบนุ กอยยิม กล่าวต่อไปว่า “ผู้ที่รักอัลลอฮฺอย่างบริสุทธิ์ใจจะมีบางสิ่งคอยตรวจสอบหัวใจ ความรักและการรับรู้ต่างๆ ของเขาอยู่ การสังเกตการตรวจสอบนี้เป็นสัญญาณหนึ่งของความรักที่แท้จริง เป็นเรื่องดีที่จะกล่าวตรงนี้ว่าความรักที่บริสุทธิ์ต่ออัลลอฮฺต้องเชื่อมโยงกับการสรรเสริญและสดุดีพระองค์ จึงจะทำให้ฮายาอฺ (ความถ่อมตน) และการเชื่อฟังซึมซับเข้าไปในหัวใจของเขา มิฉะนั้นแล้วความรักนั้นเพียงแค่เป็นรูปแบบหนึ่งของความสุข การรำลึกถึงและความปรารถนาเท่านั้นเอง ดังนั้นเป็นไปได้ที่คนใดคนหนึ่งอาจพบความรักต่ออัลลอฮฺในหัวใจของเขา แต่ความรักนั้นกลับไม่ได้ช่วยให้เขาห่างไกลจากการฝ่าฝืนพระองค์เลย เพราะฉะนั้นการรักอัลลอฮฺจึงต้องเชื่อมโยงกับการสรรเสริญและการสดุดีอัลลอฮฺ อันเป็นความโปรดปรานอันยิ่งใหญ่ที่พระองค์มอบแก่ผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์”

5) การรักอัลลอฮฺปกป้องเราจากการสงสัย

อิบนุ กอยยิม กล่าวว่า “ระหว่างความรักและการเคลือบแคลงสงสัยมีข้อแตกต่างที่ชัดเจน เช่นเดียวกับที่การรำลึกถึงอัลลอฮฺแตกต่างจากการเพิกเฉยไม่สนใจ ผู้ที่รักอัลลอฮฺมีความแน่วแน่และมั่นคงในความศรัทธาของเขา การเคลือบแคลงสงสัยเป็นลักษณะของผู้ที่เพิกเฉยและห่างไกลจากหนทางของอัลลอฮฺ”

6) การรักอัลลอฮฺนำมาซึ่งความสุขและความจำเริญสูงสุด

หัวใจที่ว่างเปล่าของมุสลิมคนหนึ่งไม่สามารถจะอบอุ่นได้นอกจากการได้รักอัลลอฮฺและการเข้าใกล้อัลลอฮฺผู้ทรงอำนาจ ไม่มีความสุขใดๆ ในโลกนี้ที่จะแทนที่ความหอมหวานที่เขาได้รับจากการรักอัลลอฮฺผู้ทรงสูงส่งในหัวใจของเขา

อิบนุ กอยยิมได้กล่าวว่า “การรักอัลลอฮฺไม่มีสิ่งใดมาเปรียบเทียบได้ ไม่มีสิ่งใดเลยในโลกนี้ที่จะเป็นที่รักของหัวใจได้เท่าการรักพระเจ้า ผู้ทรงสร้าง ผู้ทรงช่วยเหลือ ผู้ทรงปัดเป่าทุกข์ภัยของหัวใจดวงนั้น การรักอัลลอฮฺคือความสุขของจิตวิญญาณ คือน้ำหล่อเลี้ยงหัวใจ คือแสงสว่างของจิตใจ คือความอบอุ่นของดวงตาและคือแหล่งที่มาของความสงบภายใน หัวใจที่ดี จิตวิญญาณที่ดีและจิตใจที่บริสุทธิ์จะไม่พบความสุขอื่นใด นอกจากในความรักที่ได้มอบให้กับพระเจ้าของมันและความปรารถนาที่จะได้พบพระองค์ นั่นคือความหอมหวานที่คนๆ หนึ่งพบในหัวใจของเขาเหนือกว่าความหอมหวานใดๆ นั่นคือความโปรดปรานที่ดีเลิศที่สุดจากการรักอัลลอฮฺ และคือความสุขที่หามีสิ่งใดเหมือนไม่

อิบนุ กอยยิมกล่าวต่อไปว่า “ทั้งหมดนี้ถูกกำหนดจากระดับของความรัก (เข้มแข็งหรืออ่อนแอ) และขึ้นอยู่กับการเข้าใจถึงความสวยงามของผู้เป็นที่รัก และความสัมพันธ์กับผู้เป็นที่รัก ถ้าหากความรัก ความเข้าใจและความใกล้ชิดต่ออัลลอฮฺยิ่งมากเท่าใด ความหอมหวานก็จะยิ่งมีความเข้มข้นขึ้นเท่านั้น ผู้ที่รู้จักอัลลอฮฺ พระนามและคุณลักษณะของพระองค์ดีและชอบเข้าใกล้ชิดพระองค์ เขาก็จะพบระดับความหอมหวานที่สูงสุดในหัวใจของเขา เมื่อหัวใจได้ลิ้มรสความหวานของความรักแล้ว มันจะไม่รู้สึกแบบนี้กับสิ่งอื่นใด คนๆ หนึ่งรักอัลลอฮฺมากเท่าใด เขาก็จะมอบตัวเขาต่อพระองค์มากเท่านั้น ทั้งในการนอบน้อมถ่อมตน การเคารพสักการะ และการถวายการเป็นบ่าวต่อพระองค์เพียงผู้เดียว”

3. ลักษณะของผู้ที่อัลลอฮฺรัก

อัลลอฮฺรักบ่าวของพระองค์และบ่าวของพระองค์ก็รักพระองค์เช่นกัน อัลลอฮฺผู้ทรงเดชานุภาพกล่าวว่า “อัลลอฮฺจะทรงนำซึ่งกลุ่มชนที่พระองค์ทรงรักพวกเขาและพวกเขาก็รักพระองค์” (อัลมาอิดะฮ์: 54)

ลักษณะของผู้ที่อัลลอฮฺรักนั้นมีดังต่อไปนี้
1) อัตเตาวาบีน (ผู้ที่สำนึกผิดและกลับเนื้อกลับตัวต่ออัลลอฮฺอย่างสม่ำเสมอ)
2) อัลมุตาเตาะฮิรีน (ผู้ที่ชำระตัวเองให้บริสุทธิ์อยู่เสมอ)
3) อัลมุตตากีน (ผู้สำรวมตนจากความชั่ว)
4) อัลมุฮฺสินีน (ผู้ให้)
5) อัศศอบิรีน (ผู้อดทน)
6) อัลมุตะวักกีลีน (ผู้มอบหมายต่ออัลลอฮฺ)
7) อัลมุคซีตีน (ผู้มีความยุติธรรม)
8) ผู้ที่ต่อสู้ในหนทางของอัลลอฮฺ
9) ผู้นอบน้อมต่อผู้ศรัทธา
10) ผู้แข็งกร้าวต่อผู้ปฎิเสธ
11) อัลมุญาฮิดีน (ผู้ต่อสู้ในหนทางของอัลลอฮฺ)
12) ผู้ไม่กลัวคำกล่าวร้ายของผู้กล่าวร้าย
13) ผู้ดำรงการละหมาด (นะวาฟิล) เพื่อเข้าใกล้ชิดอัลลอฮฺ

4. แนวทางในการเพิ่มพูนความรัก

1) อ่านคัมภีร์อัลกุรอานอย่างใคร่ครวญ เข้าใจความหมายและข้อตักเตือนในนั้น
2) ดำรงการละหมาด (นะวาฟิล) เพื่อเข้าใกล้ชิดอัลลอฮฺ
3) รำลึกถึงอัลลอฮฺอย่างสม่ำเสมอด้วยลิ้น หัวใจและการกระทำ ในทุกสภาพ
4) ให้การรักอัลลอฮฺอยู่เหนือความรักต่อสิ่งอื่นใด
5) เข้าใจพระนามและคุณลักษณะของอัลลอฮฺ
6) ใคร่ครวญถึงความเมตตาของพระองค์ทั้งในความโปรดปรานที่เห็นชัดเจนและซ่อนเร้น
7) ให้หัวใจยอมศิโรราบต่ออัลลอฮฺเพียงผู้เดียว
8) มอบเวลาช่วงหนึ่งในสามสุดท้ายของคืนในการวิงวอนขอดุอาอฺต่ออัลลอฮฺ อ่านคัมภีร์ของพระองค์ ยืนละหมาดต่อหน้าพระองค์ในอิริยาบทที่งดงาม และขออภัยโทษต่อพระองค์อย่างมากมาย
9) ผูกมิตรกับคนดีเพื่อที่จะได้รับประโยชน์จากความดีงามของเขา
10) ละทิ้งความผิดบาปทุกประเภทที่ทำให้หัวใจห่างไกลจากความรักต่ออัลลอฮฺผู้ทรงยิ่งใหญ่

โอ้อัลลอฮฺ ฉันขอต่อพระองค์ซึ่งความรักของพระองค์และความรักของผู้ที่รักพระองค์ และความรักในทุกๆ การกระทำที่นำฉันเข้าใกล้ชิดความรักต่อพระองค์
ขอความศานติและความเมตตาจงมีแด่ศาสนทูตมุฮัมมัด ตลอดจนครอบครัวและบรรดาสาวกของท่าน

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s